Stavebné práce

Stavebné práce sú v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vybraná činnosť vo výstavbe, ktorej výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe. Stavebné práce sú odborné činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba zo stavebných výrobkov. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ak sa nimi:

a) trvale a pevne zabudovávajú do stavby alebo sa zo stavby vynímajú stavebné výrobky, najmä prevádzkové zariadenia a zariadenia technického, energetického a technologického vybavenia stavby,
b) stavba pripája na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

Naša spoločnosť vykonáva nasledovné stavebné práce:

V rámci tejto činnosti zabezpečuje naša spoločnosť aj výkon staveného dozoru a stavbyvedúceho prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.