Projekcia

Projektovanie je v zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vybraná činnosť vo výstavbe, ktorej výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe. Medzi tieto činnosti ďalej patrí vedenie a uskutočňovanie stavieb a vybrané geodetické a kartografické činnosti. Pod projektovou činnosťou sa rozumie: vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie; vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia; vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb.

Naša spoločnosť v rámci svojej pôsobnosti vykonáva projekčné práce v nasledovných profesiách:

Rozpracovanie týchto profesií ponúkame v nasledovných stupňoch vyhotovenia:

IBV Lochy

Stavba: Individuálna bytová zástavba
Investor: Právnická osoba
Miesto: Stupava
Stupeň dokumentácie: Urbanistická štúdia
Dátum: 2008

Popis stavby

Navrhovaná obytná zóna predstavuje časť urbanistického potenciálu pre rozvoj bytovej funkcie mesta Stupava, nachádza sa vo východnej časti mesta. Riešené územie je v bezprostrednom kontakte s ďalšími rozvojovými plochami a jestvujúcimi plochami určenými ako záhradky, záhumienky a záhradkárske osady. Z hľadiska svahovitosti riešeného prostredia bude vytvorená ideálna poloha pre panoramatický výhľad pre takmer všetky novonavrhované jednotlivé pozemky pre rodinné domy. Navrhovaná lokalita zahŕňa celkovo 25 rodinných domov, komunikačný systém a technickú infraštruktúru. Základné rozmiestnenie a osadenie rodinných domov v teréne ako aj rozmiestnenie a trasovanie technickej infraštruktúry je navrhované s ohľadom na svetové strany, požiadavky investora a splnenie podmienok intimity a hygieny životného prostredia. Podlažnosť, zastavanosť a rovnako aj index zelených plôch je regulovaný nadradenou dokumentáciou a to UPD Stupava.