Projekcia

Projektovanie je v zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vybraná činnosť vo výstavbe, ktorej výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe. Medzi tieto činnosti ďalej patrí vedenie a uskutočňovanie stavieb a vybrané geodetické a kartografické činnosti. Pod projektovou činnosťou sa rozumie: vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie; vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia; vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb.

Naša spoločnosť v rámci svojej pôsobnosti vykonáva projekčné práce v nasledovných profesiách:

Rozpracovanie týchto profesií ponúkame v nasledovných stupňoch vyhotovenia:

IBV STUPAVA - ZÁHRADKY - Parkville

Stavba: IBV STUPAVA – ZÁHRADKY – Parkville
Investor: Právnická osoba
Miesto: Stupava
Stupeň dokumentácie: DUR
Dátum: 2012

Popis stavby

Základným východiskom priestorového usporiadania r.ú. je reparcelácia predmetných pozemkov podľa požiadaviek investora. Určujúcim faktorom je situovanie navrhovanej komunikácie, ktorá zabezpečí dopravnú obsluhu jednotlivých novovzniknutých parciel. Táto komunikácia predstavuje aj kompozičnú os, podľa ktorej sú jednotlivé parcely radené.