Projekcia

Projektovanie je v zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vybraná činnosť vo výstavbe, ktorej výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe. Medzi tieto činnosti ďalej patrí vedenie a uskutočňovanie stavieb a vybrané geodetické a kartografické činnosti. Pod projektovou činnosťou sa rozumie: vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie; vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia; vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb.

Naša spoločnosť v rámci svojej pôsobnosti vykonáva projekčné práce v nasledovných profesiách:

Rozpracovanie týchto profesií ponúkame v nasledovných stupňoch vyhotovenia:

Transformácia výrobného areálu | Šurany

Stavba: Transformácia výrobného areálu
Investor: Právnická osoba
Miesto: Šurany
Stupeň dokumentácie: Urbanistická štúdia
Dátum: 2012

Popis stavby

Hlavným akcentom celej kompozície je postavenie nosnej ťažiskovej hmotovo-priestorovej štruktúry a funkčné transformovanie jestvujúcich priemyselných objektov. Vnútornú nosnú kompozičnú a prevádzkovú kostru tvorí os, ktorá sa nachádza na pôvodnej vnútro areálovej komunikácií prechádzajúcej celým riešeným územím z východu na západ vo väzbe na nadradenú kompozičnú os, ktorou je Jesenského ulica. Táto os je z východnej strany priamo napojená na centrum mesta a zo strany západnej prechádza kolmo cez Jesenského ulicu k spoločensky významnému uzlu, ktorým je štadión z prislúchajúcimi športoviskami. Rovnobežne s touto komunikáciou vo východnej časti sú situované objekty vyššieho významu (polyfunkcia, občianska vybavenosť).