Projekcia

Projektovanie je v zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vybraná činnosť vo výstavbe, ktorej výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe. Medzi tieto činnosti ďalej patrí vedenie a uskutočňovanie stavieb a vybrané geodetické a kartografické činnosti. Pod projektovou činnosťou sa rozumie: vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie; vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia; vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb.

Naša spoločnosť v rámci svojej pôsobnosti vykonáva projekčné práce v nasledovných profesiách:

Rozpracovanie týchto profesií ponúkame v nasledovných stupňoch vyhotovenia:

Obytný súbor - Stupava ALT. 2

Stavba: Obytný súbor
Investor: Právnická osoba
Miesto: Stupava
Stupeň dokumentácie: Urbanistická štúdia
Dátum: 2010

Popis stavby

Predmetné územie sa nachádza na severozápadnom okraji zastavaného územia mesta Stupava, v lokalite Panské.
V tejto lokalite prebieha v súlade so schválenou ÚPD výstavba bytových a rodinných domov. Tým sa v podstatnej miere intenzifikuje územie.
Táto intenzifikácia vytvára podmienky pre dobudovanie občianskej vybavenosti, ktorá obslúži dotknuté územie.
Orientácia pozemku je v smere juh-sever. Rozmery sú približne 50 × 300 metrov. Je mierne svažitý na južnú stranu, smerom ku potoku.
Okolité územie smerom na východ je stabilizované s bytovou zástavbou s podlažnosťou 4 – 8, v blízkosti ulice Ferdiša Kostku sú situované rodinné domy s podlažnosťou 2. V susednom území smerom na západ prebieha výstavba dvojpodlažných bytových domov, ktoré budú súčasťou
obytného komplexu Slnečné Haciendy. Územný plán stanovuje pre predmetné územie index zastavanosti 0,3 a podlažnosť 2 – 4 pre južnú časť a 2 – 3 pre severnú časť.
Navrhovaná zástavba svojou hmotovou skladbou reaguje na okolitú zástavbu. Je tvorená kolmo radenými hmotami bytových objektov s južno – severnou orientáciou (preplávajúce byty) a východo – západnou orientáciou (pavlačové byty). Typologická skladba a odstup objektov reaguje na svetlotechnické požiadavky optimálneho preslnenia bytov. Vo vnútroblokoch vzniká priestor pre parkové úpravy, resp. statickú dopravu. Parkovanie je situované na teréne.
Znižuje sa tak ekonomická náročnosť realizácie stavby. V objektoch sa uvažuje s malometrážnymi bytmi s prevahou 1 a 2-izbových.
Podlažnosť objektov je volená s ohľadom na okolitú zástavbu tak, aby tvorila harmonický prechod medzi štvorpodlažnou zástavbou na východnej strane a dvojpodlažnou zástavbou na západnej strane. Zároveň vytvára rozmanitejšiu skladbu vo vzťahu k susedným objektom v navrhovanej zástavbe.