Projekcia

Projektovanie je v zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vybraná činnosť vo výstavbe, ktorej výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe. Medzi tieto činnosti ďalej patrí vedenie a uskutočňovanie stavieb a vybrané geodetické a kartografické činnosti. Pod projektovou činnosťou sa rozumie: vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie; vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia; vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb.

Naša spoločnosť v rámci svojej pôsobnosti vykonáva projekčné práce v nasledovných profesiách:

Rozpracovanie týchto profesií ponúkame v nasledovných stupňoch vyhotovenia:

IBV Stupava - Noviny

Stavba: Individuálna bytová zástavba
Investor: Právnická osoba
Miesto: Stupava
Stupeň dokumentácie: Urbanistická štúdia
Dátum: 2010

Popis stavby

Navrhovaná obytná zóna Stupava Noviny predstavuje časť urbanistického potenciálu pre rozvoj bytovej funkcie mesta Stupava, nachádza sa vo východnej časti mesta. Riešené územie je v bezprostrednom kontakte s ďalšími rozvojovými plochami a jestvujúcimi plochami využívanými ako orná pôda a málopodlažná bytová zástavba.