Projekcia

Projektovanie je v zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vybraná činnosť vo výstavbe, ktorej výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe. Medzi tieto činnosti ďalej patrí vedenie a uskutočňovanie stavieb a vybrané geodetické a kartografické činnosti. Pod projektovou činnosťou sa rozumie: vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie; vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia; vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb.

Naša spoločnosť v rámci svojej pôsobnosti vykonáva projekčné práce v nasledovných profesiách:

Rozpracovanie týchto profesií ponúkame v nasledovných stupňoch vyhotovenia:

UŠ Stupava - býv. areal SLOVLIK

Stavba: Individuálna bytová zástavba a Obchodné centrum
Investor: Právnická osoba
Miesto: Stupava
Stupeň dokumentácie: Urbanistická štúdia
Dátum: 2010

Popis stavby

Hlavným akcentom celkovej kompozície je postavenie nosnej ťažiskovej hmotovo-priestorovej štruktúry. Vnútornú nosnú kompozičnú a prevádzkovú kostru tvorí os, ktorá prechádza a je rovnobežná s celým riešeným územím v pozdĺžnom smere, vo väzbe na nadradenú kompozičnú os, ktorou je Hlavná ulica. Odvodňovací kanál aj s priľahlým ochranným pásom zelene rozdeľuje územie na plochy s odlišným funkčným využitím podľa UPN Stupava. Na tomto prieniku je situovaný uzlový priestor – park s fontánou. Hlavná kompozičná os v smere západ-východ je rovnobežná s funkčnou plochou určenou na bývanie. Tvorí ju priehľad, ktorý tvorí pomyselná os, Hrad Pajštún, Mástsky kostol a pretínajú ju priehľady do sekundárných priestorov zelene. Táto os vytvára významnú pridanú hodnotu územia.
Nosné časti súboru tvorí východo-západný priestor (kolmý na Hlavnú ulicu) s OD LIDL, na neho nadväzujúcí severo-južný uličný priestor vymedzený OD STOP SHOP a východo-západná sústava obytných priestorov previazaná vnútornou pešou osou na hlavnej kompozičnej osi. Dynamickú hmotovú skladbu tvorí prestriedavanie lineárnej zástavby. Hmoty lineárnych objektov dynamicky reagujú na lokálne determinanty (komunikačná sieť, tvar riešeného územia). Západná časť nosnej osi je akcentovaná priestorom malého parku.