Projekcia

Projektovanie je v zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vybraná činnosť vo výstavbe, ktorej výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe. Medzi tieto činnosti ďalej patrí vedenie a uskutočňovanie stavieb a vybrané geodetické a kartografické činnosti. Pod projektovou činnosťou sa rozumie: vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie; vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia; vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb.

Naša spoločnosť v rámci svojej pôsobnosti vykonáva projekčné práce v nasledovných profesiách:

Rozpracovanie týchto profesií ponúkame v nasledovných stupňoch vyhotovenia:

IBV Stupava - Kremenica

Stavba: Individuálna bytová zástavba
Investor: Právnická osoba
Miesto: Stupava
Stupeň dokumentácie: Urbanistická štúdia
Dátum: 2010

Popis stavby

Funkčné usporiadanie vychádza z ÚPN – funkcia málopodlažnej bytovej výstavby.
Parcela p.č. 963/387 zostáva bez zmeny. Na parcelách p.č. 963/242 a 963/384 je navrhnuté vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry a ich reparcelácia, v súlade s požiadavkami investora. Navrhovaná komunikácia nadväzuje na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru v južnej časti rozvojovej plochy F1-B-31 a na ul. Karpatskú. Zároveň tvorí kompozičnú os, podľa ktorej sú radené novovzniknuté parcely pre stavebné pozemky.
V riešenom území je navrhnutých 21 nových stavebných pozemkov, s výmerou pohybujúcou sa v rozmedzí od 520 do 694 m2. Na parcelách je navrhnutá zástavba rodinnými domami v zmysle záväznej časti ÚPN. Vstupy a vjazdy na pozemky sú situované z navrhovanej komunikácie. Parkovanie je riešené na vlastných pozemkoch.
Osadenie objektov na parcely je regulované uličnou čiarou vo vzdialenosti 4 m od navrhovanej komunikácie.