Projekcia

Projektovanie je v zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vybraná činnosť vo výstavbe, ktorej výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe. Medzi tieto činnosti ďalej patrí vedenie a uskutočňovanie stavieb a vybrané geodetické a kartografické činnosti. Pod projektovou činnosťou sa rozumie: vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie; vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia; vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb.

Naša spoločnosť v rámci svojej pôsobnosti vykonáva projekčné práce v nasledovných profesiách:

Rozpracovanie týchto profesií ponúkame v nasledovných stupňoch vyhotovenia:

IBV Stupava - Panské

Stavba: Individuálna bytová zástavba
Investor: Právnická osoba
Miesto: Stupava
Stupeň dokumentácie: Urbanistická štúdia
Dátum: 2010

Popis stavby

Funkčné usporiadanie vychádza z ÚPD-O – funkcia v málopodlažnej bytovej výstavby.
Základným východiskom priestorového usporiadania r.ú. je zachovanie pôvodného využitia parciel a reparcelácia riešeného územia, podľa požiadaviek investora. Určujúcim faktorom je situovanie navrhovanej komunikácie, ktorá zabezpečí dopravnú obsluhu jednotlivých novovzniknutých parciel. Táto komunikácia predstavuje aj kompozičnú os, podľa ktorej sú jednotlivé parcely radené.
V riešenom území je navrhnutých 59 nových parciel s výmerou pohybujúcou sa v rozmedzí 428 – 603 m2. Na parcelách je navrhnutá zástavba rodinnými domami, v zmysle požiadaviek ÚPD – max. index zastavanosti 0,25, min. index zelene 0,4 a max. podlažnosť 2,5. Stavebná čiara je stanovená vo vzdialenosti 4 m od hraníc navrhovaných parciel.