Projekcia

Projektovanie je v zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vybraná činnosť vo výstavbe, ktorej výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe. Medzi tieto činnosti ďalej patrí vedenie a uskutočňovanie stavieb a vybrané geodetické a kartografické činnosti. Pod projektovou činnosťou sa rozumie: vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie; vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia; vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb.

Naša spoločnosť v rámci svojej pôsobnosti vykonáva projekčné práce v nasledovných profesiách:

Rozpracovanie týchto profesií ponúkame v nasledovných stupňoch vyhotovenia:

Marianka - 8RD

Stavba: Individuálna bytová zástavba
Investor: Právnická osoba
Miesto: Marianka
Stupeň dokumentácie: Urbanistická štúdia
Dátum: 2008

Popis stavby

Územie navrhované na zástavbu rodinnými domami sa nachádza na severo-východnej časti obce Marianka funkčná plocha B9 – bývanie v rodinných domoch. Zo severnej stany je navrhované územie ohraničené záhradkárskou chatovou oblasťou ZO1, z južnej stany je to funkčnou plochou B8 určenou na bývanie v rodinných domoch a plochou určenou na šport, z východnej strany je to plocha určená ako lesy a zo západnej strany je to funkčná plocha určená na bývanie v rodinných domoch. V čase návrhu tejto dokumentácie je predmetná lokalita bez využitia – orná pôda (neobrábaná). Riešená plocha sa nachádza mimo zastavaného územia obce – extravilán.