Inžinierska činnosť

Hlavným predmetom tejto činnosti je zastupovanie mandanta pred orgánmi štátnej správy, samosprávy a správcami inžinierskych sietí ako aj ostatnými účastníkmi v rámci správneho konania. Výsledkom tohto konania je meritórne rozhodnutie vo veci a to napr.: územné rozhodnutie, stavebné povolenie, dodatočné stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmena účelu využitia, rozhodnutie o odstránení stavby, vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Podstatou tejto činnosti je odbremeniť stavebníka od komunikácie s úradmi a vybaviť v jeho mene všetky potrebné povolenia pre výstavbu.

Tento proces je absolútne koordinovaný našou spoločnosťou s minimálnou potrebou účasti resp. s minimálnym zaťažením stavebníka.

Zmena účelu využitia