Geodetické práce

Naša spoločnosť v rámci svojej pôsobnosti sprostredkúva geodetické práce odborne spôsobilou osobou v nasledovnom rozsahu: geodetické práce pre dodávateľa stavby, geodetické práce pre investora stavby, priestorové vytýčenie stavieb a staveniska, meranie posunov stavebných objektov, zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov, vyhotovenie polohopisných a výškopisných podkladov, meranie fasády budov napr.: pre účely zatepľovania, geometrický plán na zameranie stavieb, geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie, geometrický plán na rozdelenie pozemkov, geometrický plán na zameranie ku kolaudácii, geometrický plán na vyznačenie vecného bremena, vytyčovanie hraníc pozemkov, identifikácia pozemkov, právne poradenstvo.